Dagsordener

Dagsorden til møde i Menighedsrådet 10. juni 2024

Dagsorden til møde i Menighedsrådet 16. maj 2024

Dagsorden til møde i Menighedsrådet 8. april 2024

Dagsorden til møde i Menighedsrådet 14. marts 2024

Dagsorden til møde i Menighedsrådet 4. marts 2024 (fortsat fra 15. februar)

Dagsorden til møde i Menighedsrådet torsdag den 15. februar 2024

Dagsorden til møde i Menighedsrådet torsdag den 11. januar 2024

Dagsorden til møde i Menighedsrådet torsdag den 12. december 2024

- -  - - - - - 

Dagsorden til ekstraordinært møde i Ejby Menighedsråd
torsdag d. 30. november 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

01. Behandling af Anna Stærks afsked fra rådet, da hun ønsker at fratræde allerede 1. december

02. Indsættelse af 1. suppleanten, Flemming Christian Sloth, i rådet

03. Vi skal havde fundet ud af hvad Torben har af materialer, adgangskoder osv. der tilhører MR. Især da han fratræder 30. november

04. En generel snak om hvad, der skal styr på

05. Evt.

 

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag d. 23. november 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

Velkomst ved formand for Ejby Menighedsråd, Anna Stærk

01. Godkendelse af dagsorden

02. Meddelelser:

       A. Formand

       B. Præst

       C. Organist

       D. Kontaktperson

       E. Kirkeværge

       F. Personalerepræsentant

       G. Formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget, Susanne Christensen

03. De nyvalgte medlemmer afgiver en skriftlig erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab

      mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst

      Formand Anna Stærk omdeler blanketter

04. Konstituering: (Lov om menighedsråd)

      § 8: På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter.

      Valgene har virkning for et år ad gangen. Funktionsperioden starter søndag d. 26. november 2023. Kort orientering om regler og status

      i udvalg.

05. Valg af formand. § 11. Valget af formand ledes af den afgående formand. Formanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer

       af de valgte medlemmer ved hemmelig afstemning

06. Valg af næstformand. Valget ledes af den nyvalgte formand. Næstformanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer af de valgte

       medlemmer ved hemmelig afstemning.

07. Valg af kirkeværge

08. Valg af kasserer

09. Valg af sekretær

10. Valg af kontaktperson

11. Valg af bygningskyndige

12. Valg af tegningsberettiget

13. Valg til Bygge- og Sognegårdsudvalg

14. Valg til Aktivitets- og kommunikationsudvalg

15. Valg til Studieturs- og julefrokostudvalg

16. Evt.

 

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 25. oktober 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

01. Godkendelse af dagsorden

02. Godkendelse af Revisionsprotokollat vedr. regnskabsåret 2022

03. Godkendelse af Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023

04. Godkendelse af Budget 2024

05. Det nye menighedsråd for kirkeåret 2023/2024. Konstituerende møde d. 23. nov. 2023

06. Ansøgning om tilladelse af fotografering af kirken med drone

07. Status på belysning af kirken

08. Status på forpagtning

09. Beslutning vedr. beskyttet dige og omfang af Disc-golf i Kirkeskoven, matr. 1dt Ejby By på baggrund af rapport af
      Kirkegårdskonsulent Roskilde Stift, Karin N. Corfitzen

10. Meddelelser:

      A. Formand

      B. Præst

      C. Personalerepræsentant

      D. Kontaktperson

      E. Kirkeværge

      F. Formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget

11. Evt.

LUKKET MØDE

12. Ansøgning om forlængelse af urnegravplads. Brev omdeles på mødet

13. Evt.

 

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 21. september 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

01. Godkendelse af dagsorden

02. Økonomi – oversigt udsendes inden mødet

03. Principbeslutning om istandsættelse af vinduer i Sognegården. Vi skal vælge imellem:

      A. Istandsættelse eller udskiftning

      B. Tidsperspektiv – Nu eller samtidig med ombygning af Sognegården

04. Evaluering af udfyldningsvalget d. 19. sep. 2023

05. Lys på kirken i vinterhalvåret 2023/24

06. Kirken som arbejdsplads – forespørgsel fra Ejby Borgerforening

07. Evt. foredrag i november måned 2023 med biavler Per Hertz

08. Meddelelser:

      A. Formand

      B. Præst

      C. Personalerepræsentant

      D. Kontaktperson

      E. Kirkeværge

09. Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 24. august 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

01. Godkendelse af dagsorden
02. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
03. Sommerhonning 2023. Hvad gør vi med det store udbytte?
04. Tilbud om foredrag om arv, testamente og fremtidsfuldmagt
05. Orientering om den ledige organiststilling
06. Vedligeholdelse af indgangsdøren til kirken
07. Orientering om installering af nyt lydanlæg i kirken
08. Orientering om fjernvarmeprojektet i Ejby
09. Evaluering af Menighedsmødet
10. Evaluering af Orienteringsmødet ang. udfyldningsvalget
11. Meddelelser:
      A. Formand
      B. Præst
      C. Personalerepræsentant
      D. Kontaktperson
      E. Kirkeværge
12. Sognegården, Bispevænget 1:
      Reparation, kitning og maling af vinduerne. Valg af malerfirma ud fra de indkomne tilbud
13. Præsteboligen, Impalavej 14:
      Maling af vinduer. Valg af malerfirma ud fra de indkomne tilbud
14. Præsteboligen, Impalavej 14:
      Maling af hegn. Valg af malerfirma ud fra de indkomne forslag
15. Præsteboligen, Impalavej 14:
      Vask af undersiden af tagrender og maling af udhæng. Valg af malerfirma ud fra de indkomne forslag
16. Evt.

Dagsorden til ekstraordinært møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 27. juli 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af yderligere regnskabsførere med bemyndigelse af adgang
    til bankkonto, MitID, MitID Erhverv og FIN
3. Evt.

 

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 15. juni 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

01. Godkendelse af dagsorden
02. Godkendelse af ændret projektregnskab 2022 vedr. Impalavej 14
03. Godkendelse af Budgetbidrag 2024
04. Ansøgning om overførsel af anlægsramme til robotplæneklippere fra 2022 til 2023
05. Fastlæggelse af datoer for Menighedsrådsmøder i aug., sep., okt., nov., og dec. 2023
06. Fastlæggelse af dato for Menighedsmøde
07. Fastlæggelse af dato for Festgudstjeneste for vores kommende organist
08. Godkendelse af aftale vedr. præstebolig Impalavej 14 med vores nye præst, Kim Gilling Hansen
09. Godkendelse af forpagtningsaftale 2023
10. Provstidag søndag d. 1. okt. 2023 Køge Kirke. Praktiske oplysninger – billetter
11. Pilgrimsvandring d. 25. juni fra Ejby Kirke til Bjæverskov Kirke
12. Meddelelser:
      A. Formand
      B. Præst
      C. Personalerepræsentant
      D. Kontaktperson
      E. Kirkeværge
13. Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 11. maj 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

01. Godkendelse af dagsorden
02. Godkendelse af kvartalsrapport for januar kvartal 2023
03. Valg af kirkeværge
04. Aktiviteter efterår 2023
      A. Baby – og børnesalmesang; 10 gange af hver til 15.000 kr. i alt
      B. Fyraftenspause
      C. Kirkerotter
      D. Julefest på Ældrecenteret 5.000 kr.
05. Budget for konfirmandundervisning. Der afsættes 45.000 kr. for hele 2023
06. Vikarbudget for Kirkegården sommer 2023. Bilag omdeles på mødet
07. Dato for Menighedsmøde
      Der foreslås torsdag d. 15. juni kl. 18.00
      Menighedsrådsmøde d. 15. juni rykkes til kl. 20.00
08. Meddelelser:
      A. Formanden
      B. Præsten
      C. Personalerepræsentanten
      D. Kontaktperson
09. Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 20. april 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

01. Godkendelse af dagsorden                        
02.  Konstituering af Ejby Menighedsråd. Valg af næstformand (skriftlig afstemning)
03. Valg af kirkeværge
04. Valg af sekretær
05. Oversigt over økonomien
06. Godkendelse af kvartalsrapport for januar kvartal 2023.
07. Evt. ansættelse af medhjælp til Konfirmandundervisning.
08. Evt. ansættelse af medhjælp til Minikonfirmandundervisning.
09. Slots- og Kulturstyrelsens brev af 17. marts 2023 vedr. fredet dige i Kirkeskoven.
10. Evt. indkøb af olielamper til kirken.
11. Meddelelser:
A: Formanden
B: Præsten
C: Personalerepræsentanten
D: Kontaktperson                                                 
12. Evt.
Lukket dagsorden                                                 
13. Konfirmandundervisning forår 2023 – afslutning.

Dagsorden til ekstraordinært møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 29. marts 2023 kl. 17.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Regnskab 2022.
     Forslag til regnskab 2022 vil blive fremsendt inden møde jfr.
     beslutning på sidste MR-møde.
3. Kontrakt vedr. regnskab mv
    Udsat fra sidste møde.
4. evt.                                           
Lukket dagsorden:                                                
1. KBF afleverede skriftligt ønske om at fratræde Ejby Menighedsråd pr. 01.04.2023 på sidste MRmøde.
2. SBC afleverede skriftligt ønske om at fratræde Ejby Menighedsråd pr. 01.04.2023 på sidste MRmøde.
3. Evt.                                            

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

01. Godkendelse af dagsorden.
02. Kirkekaffe.
      Pia Riddertoft har tilbudt at være ansvarlig for kirkekaffe efter Højmessen 3 gange om måneden,
      når Kim Gilling Hansen prædiker. Besluttet på sidste MRmøde,  at sagen skal behandles på dette møde.
03. Procedure vedr. organistansættelse. Stillingen er opslået – den nærmere ansættelsesprocedure fastlægges.
04. Regnskab 2022.
      Behandling af regnskab 2022 og resultatdisponering. Der henvises til vejledning om årsafslutning.
      Udkast til regnskab 2022 fremsendes inden mødet.
05. Præsteboligen.
      Status og opfølgning.
      BYU møde afholdes den 10.03.2023 – hvor referat vil foreligge på mødet.
06. Sognegården.
      BYU møde afholdes den 10.03.2023 – hvor referat vil foreligge på mødet.
07. Påsken 2023.
      Planlægning af aktiviteterne i den kommende påske herunder evt. tiltag til ”brunch” påskedag.
08. Meddelelser:
      Formanden
      Præsten
      Personalerepræsentanten
      Kontaktpersonen                                                  
09. Evt.                                          

Lukket dagsorden.                                                
10. Vedtægter for kirkeværgen.
      Vedtægterne justeres således at kirkeværgen også fører tilsyn med Bispevænget 1 (kommende sognegårdsbygning).
11. Evt.                                          

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 16. februar 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Sognegård

01. Godkendelse af dagsorden.
02. MobilePay
      SC orienterer om de økonomiske konsekvenser. SC og AS indstiller at Ejby Menighedsråd ikke implementerer
      MobilePay.
03. Have på Ejbyvej 63B.
      2 tilbud indhentet. Bilag uddeles på mødet. SC og AS indstiller at vi kun betaler for bortkørsel af krat og evt.
      fældning af træer.
04. Opslag/Stillingsbeskrivelse til den vakante stilling som organist ved Ejby Kirke.
      Bilag omdeles på mødet. AS indstiller at Opslag/Stillingsbeskrivelse godkendes til videre behandling i det kirkelige
      system.
05. Godkendelse af ny kontrakt med Skovbo Data gældende fra d. 1/4/2023.
      SC indstiller til godkendelse af kontrakten.
06. Henvendelse fra Ejby IF Fodbold.
      Anmodning om bidrag til Ejby MR til udskiftning af tag på det gamle skur/klubhus. Bilag uddeles på mødet.
      AS orienterer om mulighed herfor.
07. Forslag til ny Kirkeværge
      Kirsten Bostrøm Frandsen har udtrykt ønske om at være ny Kirkeværge.
08. Status på Kirkeblad
     KBF orienterer hvad der er sket siden sidst.
09. Konfirmandundervisning.
      Som allerede vedtaget, hjælper Pia Riddertoft Kim Gilling Hansen i undervisningstimerne.
      Bilag med budget til løn for Pia Riddertoft uddeles til mødet.
10. Minikonfirmandundervisning.
      Pia Riddertoft har tilbudt at varetage den lovpligtige undervisning af Minikonfirmander.
      Bilag med budget til løn og materialer uddeles til mødet.
11. Kirkekaffe.
      Pia Riddertoft har tilbudt at være ansvarlig for kirkekaffe efter Højmessen 3 gange om måneden når Kim Gilling
      Hansen prædiker. Bilag med budget til løn uddeles på møde
12. Status for forpagtningsaftale for 2023.
      Orientering og forslag for forpagtningsaftale 2024.
13. Påskens gudstjenester 2023.
      Vedtagelse af tidspunkter og evt. fællesspisning. Orientering ved KGH.
14. Forslag om afholdelse af værdi-møder.
      Hvad betyder det? Hvor ofte skal de afholdes? Orientering ved AS. Evt. vedtagelse af mødedato.  AS
15. Meddelelser. Kort orientering.
      A. Formand
     B. Præsten
     C. Personalerepræsentant
     D. Kasserer
16. Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde 2.-4. juni 2023.
      Orientering ved KBF. Evt. tilmelding af MR-medlemmer?
17. Evt.

Dagsorden til ekstraordinært møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 18. januar 2023 kl. 16.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden.
02. Årsregnskab for 2022 (foreløbigt).
      Skr. fra Køge Provsti (vedlagt dagsordenen til sidste møde) vedr. kontering af drifts- og anlægsudgifter.
      Samlet ”anlægsregnskab/oversigt” skal udarbejdes.
      Jvfr. retningslinjerne for årsafslutning og resultatdisponering (vedlagt til sidste møde).
03. Kirkebogsføring/regnskabsføring/administrative opgaver mv.
      Indledende drøftelse af den fremtidige organisering i Ejby Sogn – og handleplan herfor (kirke og kulturmedarbejder
      el.lign.) Budgetoversigt/rådighedsrum uddeles på mødet.
04. Kollektliste.
      Plan for 2023. Listen for 2022 vedlagt dagsordenen.
05. Skr. til Roskilde Stift ang. ”turbulent december”.
      Forslag til skr. omdeles på mødet.
06. Præstekontor.
      Præstekontoret på Impalavej 14 skal indrettes. Oplæg foreligger på mødet.
07. Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 12. januar 2023 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden.
02. Årsregnskab/oversigt for 2022 (foreløbigt).
      Oversigt udarbejdes og uddeles på mødet. Til drøftelse.
      Skr. fra Køge Provsti vedr. kontering af drifts- og anlægsudgifter vedlægges.
      Samlet ”anlægsregnskab/-oversigt” skal udarbejdes.
      Endvidere retningslinjerne for årsafslutning og resultatdisponering.
03. Kommende opgaver.
      Drøftelse af opgaveoversigt og justering af denne (vedlagt)
04. Kirkebogsføring/regnskabsføring/administrative opgaver mv.
      Indledende drøftelse af den fremtidige organisering i Ejby Sogn – og handleplan herfor (kirke og
      kulturmedarbejder el.lign.). Budgetoversigt/rådighedsrum uddeles på mødet.
05. Syn
      Ejby Menighedssyn/Provstesyn. Opfølgning og tidsplan (bilag).
06. Mobile pay.
      Mobile Pay adgang foreslås etableret for Ejby Sogn.
07. Højtaleranlæg.
      Anlægsbevilling på 85.000 kr. i 2023 budgettet. Forslag til effektuering. (tilbud vedlægges).
08. Forslag til hundeskov.
      Drøftelse af Menighedsrådets holdning til evt. etablering af hundeskov (ved nye kirkegård) og evt.
      udarbejdelse af redegørelse.
09. Skr. til Roskilde Stift ang. ”turbulent december”.
      Forslag til henvendelse udleveres på mødet. (jfr. sidste MRmøde).
10. Kirkebladsudvalget.
      Orientering fra Kirkebladsudvalget (jfr. sidste MRmøde).
11. Aktivitetsoversigt inkl. 2022 og nye takster for brug af kirkegårdene.  Omdeles på mødet.
12. Ansættelse af ny organist.
      Status og det videre arbejde.
13. Impalavej/Præstebolig.
      Vedlagt notat. Opfølgende arbejder mv besluttes evt.
14. Meddelelser fra formanden.
15. Meddelelser fra præsten.
16. Meddelelser fra personalerepræsentanten.
17. Evt.
Lukket dagsorden.
Ansøgning om orlov.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 15. december 2022 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden.
02. Mødeplan for Menighedsrådet.
      Fastlæggelse af mødeplan for første kalenderhalvår af 2023.
      Forslag omdeles på mødet.
03. Etablering af kirkeblad.
      Det indstilles, at der planlægges etableret et kirkeblad (kvartalsvis) for Ejby Sogn med start 01.04.2023.
      Det indstilles endvidere, at der nedsættes en styre/arbejdsgruppe til at varetage opgaven.
04. Rabataftale ved annoncering.
      I Køge Provsti (formandsmøde) er der udarbejdet forslag til rabataftale ved annoncering i ugeaviserne.
05. Ny præst ansat i Ejby Sogn
      Kim Gilling Hansen er ansat som sognepræst i Ejby Sogn med virkning fra årsskiftet.
      Der planlægges indsættelse.
06. Status ny præstebolig.
      Der vedlægges notat ang. byggeriet på Impalavej 14.
07. Status for planlægningen af etablering af sognegård.
      Der vedlægges notat ang. etableringen af sognegård i ”den gamle præstebolig” ved Ejby Kirke.
08. Kontaktpersonordningen.
      Menighedsrådets beslutning (ved konstitueringen i november då) om ændring i kontaktperson-ordningen foreslås
      udsat i 3 måneder til 28.02.2023.
09. Personalehåndbogen.
      Personalehåndbogen (personalepolitikken) fra 2021 skal fornys – til drøftelse.
10. El græsslåmaskine.
      Det foreslås, at anlægsbevillingen vedr. anskaffelse af el græsslåmaskine ansøges om ændring til 2 robot 
      -plæneklippere mv (græsarealerne i præstegårds -haven).
11. Istandsættelse af kirkedøren.
      Istandsættelsen af kirkedøren forventes afsluttet inden jul.
12. Højtalersystem.
      Det bevilgede højtalersystem til kirken forventes installeret i begyndelsen af det nye år.
13. Revision.
      Der foreligger revisionsrapporter (med protokollat) for 2021 orientering/efterretning for Menighedsrådet.
14. ”Hundeskov”.
      Der pågår drøftelse om evt. etablering af hunde- skov i Ejby området.
15. Gospeldag. Drøftelse af status.
16. Kollektliste.
      Kollektliste for 2023 drøftes på mødet i januar.
17. Lynafleder.
      Eftersyn af lynafleder (kirken) er foretaget, hvor reparation til lovliggørelse er nødvendig.
18. Meddelelser formanden.
19. Meddelelser personalerepræsentanten.
20. Meddelelser præsten.

Lukket dagsorden.                                                
21. Erstatning i forbindelse med lønudbetaling.
      Kompensation for for sent foretaget lønudbetaling til medarbejder.
22. Drøftelse af planlægningen af de kirkelige aktiviteter i Ejby Sogn.
      Der ønskes en drøftelse af planlægningen af de kirkelige aktiviteter i december måned 2022 og
      konsekvenserne heraf.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 16. november 2022 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden.
02. Valg af formand (skriftlig afstemning).
03. Valg af næstformand (skriftlig afstemning)                                                     
04. Valg af kasserer.                                               
05. Valg af kirkeværge.                                         
06. Valg af kontaktperson.                                  
07. Valg af sekretær.                                              
08. Valg af bygningskyndig.                                 
09. Status Impalavej 14/ny præstegård.
10. Gravminder.
Det indstilles, at der foretages nedlægning af blomster på 2 grave på henholdsvis ”soldaternes dag” 05.09 og Danmarks befrielse 05.05.    
11. Adgangskort til julegudstjenesten den 24.12.
12. Lynafleder.
13. Meddelelser fra formanden.
14. Meddelelser fra præsten.
15. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.
16. Evt.                                         
Lukket dagsorden:                                                
Præsteansættelse.
Justering af sundhedsaftale.
Ansættelse af organist.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 26. oktober 2022 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden.
02. Kvartalsrapport 3/2022.     
      Det indstilles at kvartalsrapport 3/2022 godkendes.
03. Budgetforslag 2023.
      Det indstilles at budgetforslag 2023 godkendes.
04. Impalavej 14.
      Opsamling.
05. Istandsættelse af gamle præstebolig til sognegård.
      Status i processen om indretning af ny sognegård.
06. Antal kirkegængere.
      Der indstilles et maxantal i kirken på 100 og 15 i våbenhuset jfr. foreliggende brandregler.
      Gudstjenester juleaften: adgangskort/tilmelding.
07. Forestående opgaver/investeringer.
      Oversigt over forestående opgaver (investeringer) og prioritering.
08. Kirkedøren.
      Status/igangsættelse.
09. Reparation af indgang til kirken.
      Afskalning af kalk ved venstre/højre side ved indgangen til kirken.
10. Kapellet – nordvæg.
      Nordvæggen er opfugtet (jfr. udviklingsplanen side 7).
11. Arbejder på kirkegården.
     - Fællesgraven.
    - Tujabuske ved kirkens nordside.
    - Fjernelse af invasive arter og rønnetræer.
    - Fjernelse af bed på kirkens østside.
    - Gennemgang af gravsteder jfr. kirkegårdsvedtægten.
12. Første hjælp-/brandkurser.
      Status jfr. MRets beslutning.
13. Varmeforsyningen til kirke, sognegård mv.
      Tilkendegivelse omkring evt. kommende fjernvarme tilslutning mv.
14. Orientering.                         
      - Formand
      - Præst
      - Personalerepræsentant.
15. Evt.                                         
Lukket dagsorden.                                                
Præsteansættelse. Status for præsteansøgninger og proceduren.
Senioraftale. Forslag til senioraftale – 01.11.2022 og 01.04.2023.

Dagsorden til ekstraordinært møde i Ejby Menighedsråd
mandag den 19. september 2022 kl. 10.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

1. Godkendelse af dagsorden.
Mødet varslet på menighedsrådsmødet 15.09.2022
2. Budgetforslag 2023.
Der foreligger henvendelse fra Køge Provsti ang. budget/rammer for 2023
3. Sognegård.
Drøftelse af forslag til etablering af sognegård
4. Henvendelse fra Ejby Bylaug.
Ejby Bylaug har fremsendt ønske om anvendelse af p-pladsen og økonomisk støtte
fra Ejby Menighedsråd til julearrangement
5. ”Skrænt” ved p-pladsen.
Status vedr. overvejelserne om ændring af afgrænsningen (mur af p-pladsen) (ved nye kirkegård)
6. Evt.
Lukket dagsorden
7. Ansættelse af præst.
Opslag af stillingen og det videre ansættelsesforløb
8. Ansættelsessag (udsat fra sidste menighedsrådsmøde)

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden.                 
02. Regler for flaghejsning/”kaffeordning”.
03. Budget 2023. Vurdering af budgetforslag 2023.
04. Sognegård. Foreliggende ny bevilling til ny sognegård samt planlægning af etablering. Bilag omdeles på mødet.
05. Ny præstebolig. Status ang. etablering af den nye præstebolig på Impalavej.
06. Ansættelse af ny præst. Forslag til stillingsopslag for ansættelse af ny præst.
07. Klimascreening af kirken. Tirsdag den 13.09.2022 kl. 12:00 er der klimascreening af kirken.
08. Budgetsamråd – provstiet. Tirsdag den 13.09.2022 kl. 19:00 er der budgetsamråd.
09. Status for minikonfirmander.                   
10. Vikartakster. Vejledende vikartakster for kirkesangere og organister.
11. Orientering fra formand.
12. Orientering fra præst.      
13. Orientering fra personalerepræsentant.
14. Eventuelt.
Lukket dagsorden:                   
Ansættelseskontrakt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
tirsdag den 16. august 2022 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01.Godkendelse af dagsorden
02. Kvartalsrapport 30.06.2022
        Det indstilles at kvartalsrapporten godkendes.
03. Budget 2022 og 2023
        Der foretages en vurdering af budgetforudsætningerne for B 2023 – og hvilke styringsmæssige tiltag,
        der bør iværksættes for resten af 2022.
04. Økonomistyring af folkekirken
        Høring vedr. rapport vedr. Gode rammer for folkekirkens lokale kasser.
05. Synsrapporter
        Der er foretaget syn ved Ejby Menighedsråd og Provstiet. Det videre forløb drøftes
06. Reparation af kirkedør
        Der foreligger rapport fra Nationalmuseet omkring kirkedøren. Endvidere forslag til udbedring fra Claus
        Englund Petersen. Der indstilles afholdt 50.000 kr. (inkl. moms) til reparation af kirkedøren med midlertidig ”ny dør”.
07. Impalavej 14
        Status vedr. arbejderne på Impalavej.
08. Flytning af gudstjeneste søndag den 18.09.2022
        Det foreslås godkendt at gudstjenesten flyttes til kl. 14:00 samt at evt. indsamlede midler sendes til
        Børnesagens Fællesråd.
09. Sensommertur til Kirkeskibet 2450
        Det indstilles, at udgift til bus og forplejning kr. 9.000 godkendes.
10. Status for minikonfirmander            
11. Kirkeskoven
        Status – egekrat, p-plads, vedligeholdelse mv. samt evt. dræning.
12. Kirkekaffe
        Plan for september måned.
13. Opsætning af bistader
        Det indstilles, at der opsættes 3 bistader i ”den gamle køkkenhave”. Anskaffelse 10.000 kr. og løbende
        årlig drift på. 5.000 kr.
14. Vilde blomster
        Evt. plantning af vilde blomster i den gamle køkkenhave undersøges og vurderes.
15. Meddelelser/orientering
        Formand
        Kontaktperson
        Kirkeværge
        Medarbejderrepræsentant
16. Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 22. juni 2022 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden.
      Referatet godkendt ved underskrift på sidste møde.
02. Kirkeværgen inviteres til at deltage i mødet (åbne del).
      Kirkeværgen inviteres til at deltage i den åbne del af mødet.
03. Provstesyn 08.06.2022
      Tilbagemelding (rapport). Opfølgning.
      Drøftelse af menighedsrådets bemærkninger/kommentarer.
      Notat ang. vinduer i præstegården/sognegård vedlægges.
04. Kirkemure.
      Afrensning/hedvandsvaskning samt påføring af algerens.
      Indstilling fra Kirke- og kirkegårdsudvalget vil foreligge på mødet.
05. Den grønne indsats for folkekirken i Køge Provsti.
      Oversigt over indsatsområder vedlægges.
      Sognet modtager besøg af varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen i september måned 2022.
06. Pilgrimsvandring.
      Pilgrimsvandring 17.07.2022. Forventet udgift 8.000 kr.
07. Evaluering af fællesspisning.
      Vurdering af menighedsrådets fællesspisninger kl. 18:00.
08. Mødeplan 2. halvår 2022.                            
      Forslag til drøftelse:
      Tirsdag den 16. august, Torsdag den 15. september, Torsdag den 06. oktober, Onsdag den 16. november og
      Torsdag den 15. december.
09. Menighedsmøde.
      Dato fastlægges i forbindelse med et MR-møde.
10.  Økonomistyring.
      Forslag til ændringer/justeringer af økonomistyringen inden for Folkekirken (jfr. bilag).
11. Minikonfirmander.
      Drøftelse af den kommende sæson.
12. Græsslåmaskine.
      Der er truffet beslutning om, at der i Køge Provsti skal anvendes el. i forbindelse med maskiner mv.
      på kirkegårdene (i stedet for Stiga benzin i Ejby).  Forskellige muligheder vil blive drøftet på mødet.
13.  ”Kirkekaffe”.
      Fastlæggelse af datoer.
14. Meddelelser/orientering.
      Formanden
      Sognepræsten
      Medarbejderrepræsentanten
15. Evt.           
---
Lukket dagsorden.                    
Impalavej 14. Orientering og drøftelse af det videre forløb omkring færdiggørelse af præstebolig.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
tirsdag den 24. maj 2022 kl. 16.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden
02. Regnskab 1. kvartal 2022
03. Budgetforslag 2023
04. Anlægsønsker 2023
      Elektrisk løvsuger 115.000 kr. (inkl. bytte) (inkl. moms)
      Højtalere til kirken 85.000 kr. (inkl. moms)
05. Henvendelse fra kommunen vedr. etablering af ”hundeskov”
06. Indvielse af flagstang
07. Oversigt over konsulentydelser
08. Minikonfirmander 2022
09. Græsslåmaskine 2022 / anlægsbevilling
10. Bispevænget 1 - vedligeholdelsesopgaver
11. Information fra personalet
12. Information fra præsten
13. Information fra formanden
14. Valg til ledig plads i Kirke- og Kirkegårdsudvalget
15. Evt.                                         
Lukket dagsorden
Ny præstebolig. Drøftelse og gennemgang af indkomne forslag til ombygninger m.v. (jf. foreliggende udbudsoversigt). Indstilling til provstiudvalget herunder spørgsmålet om menighedsrådets medfinansiering.

Dagsorden til ekstraordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 3. maj 2022 kl. 10.00
Ejbyvej 63B, 4623 Lille Skensved.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Mette Bruun ønsker at udtræde af Ejby Menighedsråd.
3. Valg af sekretær.
4. Evt.
Lukket punkt: Personalesag

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden
02. Valgbestyrelsen for Ejby Menighedsråd
Der er 2 ubesatte pladser i valgbestyrelsen jfr. lov om valg til menighedsråd § 6. Susanne Christensen er valgt som medlem af valgbestyrelsen. Det foreslås, at Anna Stærk og Karen Forman Jensen besætter de 2 ledige pladser.
03. Udfyldningsvalg jer MRL § 14
Menighedsrådet består nu af 6 valgte medlemmer. Der er ikke tilrådighedsværende suppleanter.
Det foreslås at der rettes henvendelse til Roskilde Stift via Køge provsti omkring afholdelse af udfyldningsvalg – pt. 2 medlemmer og 3 suppleanter.
04. Syn
Menighedsrådet har afholdt syn. Synsrapporten er fremsendt til Køge Provsti. Rapporten er sendt til rådets orientering
05. Ansøgning om afholdelse af reception på parkeringspladsen bag kirken
Der foreligger ansøgning om afholdelse af reception på p-pladsen bag kirken (ansøgningen vedlagt)
06. Budget 2023
Der er nu fremsendt de budgetmæssige rammer for budgettet for 2023. Der foreslås en indledende drøftelse af prioriteringen i budgettet herunder evt. anlægsønsker.
7. Gudstjenesten den 15.05.2022
Det foreslås, at gudstjenestetidspunktet flyttes fra 10:30 til 14:00. Tema: Familiegudstjeneste/ ”Dannebrog”.
8. Murene omkring de 2 kirkegårde
Jfr. MRet 23.03.2022 pkt. 11. Til orientering er der udtaget ”prøvefirkant” (bag toiletbygningen) som er afrenset (for alger mv) og med 2 typer fugninger - Bakkemørtel henh. Hydraulisk mørtel. Kirke- og kirkegårdsudvalget har valgt den lettere mørke type mørtel (Bakkemørtel). Der udarbejdes nu af kirke- og kirkegårdsudvalget forslag til renoveringsplan for kirkegårdsmurene – som efterfølgende forelægges MRet til godkendelse.
9. Græsslåmaskine
Der er optaget beløb på anlægsbudgettet 2022  til anskaffelse af græsslåmaskine (MRet 23.03.2022). Ansøgning er fremsendt til provstiet mhp at frigive beløbet – og dermed anskaffelse af maskinen. Til orientering.
10. Træer mv.
Kirke- og kirkegårdsudvalget indstiller (jfr. vedlagte notat) at udvalget gennemfører flg.: At der for 3 træer (genforeningsbøgen, kastanjetræet på nye kirkegård og birken i det nordvestlige hjørne nedgraves rør (iltning)) og
At der for præstegårdshaven og for ”fredskoven” udarbejdes handleplan for udtynding, bevaring af de store træer mv.
11. Ny præstebolig
Orientering og drøftelse af processen omkring udbud mv – samt omdannelse af garage til præstekontor (energikrav mv). Forventet tidsplan.
12. Mette Bruun har ønsket flg. punkter på dagsordenen:
Menighedsrådets fremtid
13. Næste møde i menighedsrådet
Næste ordinære møde afholdes jfr. den godkendte mødeplan tirsdag den 24. maj kl. 19:00
14. Orientering fra præsten
15. Orientering fra personalerepræsentanten
16. Orientering fra formanden
17. Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.00 i Ejby Præstegård

01. Godkendelse af dagsorden.
02. Kirsten Bostrøm Frandsen har meddelt, at hun ønsker at fratræde som medlem af menighedsrådet.
         Lov om menighedsråd § 15 og § 16. Det indstilles, at der gives Kirsten Bostrøm Frandsen tilladelse til at udtræde
         af menighedsrådet.
03. Valg af kirkeværge.
         Lov om menighedsråd § 10. Under forudsætning af, at menighedsrådet giver tilladelse til KBFs udtræden,
         skal der vælges ny kirkeværge. Indstilling vil foreligge på mødet.
04. Jf. lov om menighedsråd § 14 afgør biskoppen efter indhentet erklæring fra de øvrige medlemmer af rådet,
         om besættelse af den ledige plads. Kan udsættes til næste almindelige valg.
         Det foreslås, at det indstilles til biskoppen, at den ledige plads ikke besættes.
05. Regnskab 2021.
         Regnskab 2021 foreligger nu. Gennemgang. Til drøftelse og godkendelse.
06. Budget 2023. Første drøftelse af budgetforslag 2023 herunder evt. budgetønsker.
07. Årlige syn – menighedsrådet.
         Menighedsrådets årlige syn med den bygningskyndige (Tine Teglbjærg) afholdes fredag den 08.04.2022 kl. 09:00.
         Lov om kirkens bygninger kapitel 4. Til efterretning.
08. Kirke- og kirkegårdsudvalget.
         Jf. lov om menighedsråd § 17 er Susanne Christensen valgt til formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget (03.03.2022).
         Til efterretning.
09. Murene omkring de 2 kirkegårde.
         Kirke- og kirkegårdsudvalget har foretaget gennemgang af standen for murene omkring kirkegårdene.
         Der henvises til vedlagte notater /billeder. Tilstanden er alvorlig (kritisabel) og er bekymrende set på længere sigt.
         Det foreslås, at der udtages en ”prøvefirkant” som afrenses (for alger mv) og fuges på den relevante/forsvarlige måde.
         Herefter kan vurderes, hvorvidt – og under hvilke former – murene skal retableres.
10. Afgrænsning mellem P-pladsen og nye kirkegård.
         Tidligere har været foreslået, at der skulle etableres en kampestensmur til erstatning for nuværende cementsten.
         Der arbejdes nu med en model – efter rådgivning fra stiftets kirkegårdskonsulent - hvor cementmuren erstattes af
         en græsskråning mellem p-pladsen og kirkegården. Der fremkommer indstilling senere. Til orientering.
11. Årligt personalemøde.
         Det årlige personalemøde afholdes onsdag den 20. april 2022 kl. 16:30, hvor også budget 2023 kan drøftes (jfr.
         personalepolitikken).
12. Meddelelser fra formanden. Til orientering.
13. Meddelelser fra præsten. Til orientering.
14. Meddelelser fra personalet. Til orientering.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 i Ejby Præstegård

01 Sofie Thomsen har meddelt formanden (mail udsendt 14.02.2022 til rådet), at hun ønsker at udtræde af
       menighedsrådet med virkning fra og med 24.02.2022. Det indstilles, at det godkendes at Sofie Thomsen udtræder af
       Ejby menighedsråd, og at suppleanten Bjarne Larsen indtræder fra og med 24.02.2022.
02 Godkendelse af referat fra sidste møde
03 Godkendelse af dagsorden til dette møde
04 Ændring af gudstjenestetidspunkt (forårssangsgudstjeneste uden nadver).
       Forslag til ændring af gudstjenestetidspunkt søndag den 08.05.2022 fra. Kl. 10:30 til kl. 17:00 (med efterflg.
       lille traktement i våbenhuset)
05 Inspiration til lokale samtaler i forbindelse med det kommende bispevalg. Oplæg fra Initiativgruppen bag
       fremtidssamtaler i Roskilde stift vedlagt dagsordenen
06 Forslag til Personalehåndbog vedlægges (jfr. MR 14.10.2021 og 18.11.2021).
       Gældende personalehåndbog vedlagt. Foreliggende udkast til ny personalehåndbog har været drøftet ved en række
       møder med personalet. Det indstilles at forslag til personalehåndbog for Ejby Sogn vedtages med virkning gældende
       fra 01.03.2022
07 Tilmelding til debatmøde med kandidaterne til bispevalget. Den 30.03.2022 er der stormøde/debatmøde
        mellem i Roskildehallerne med kandidaterne til bispevalget
08 Forslag om fællesspisning inden menighedsrådsmøderne. Der er forslag om tilbud om fællesspisning fra 18:00 til
       18:45 i månederne marts, april, maj og juni 2022 (konfirmandstuen)
09 Meddelelser fra formanden
10 Meddelelser fra præsten
       Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
11 Præstebolig. Provstiudvalgets behandling af ansøgning fra Ejby Menighedsråd.
       Det videre forløb omkring – udbud af opgaver og specifikation af disse.
       Til orientering/efterretning
12 Inhabilitet. På sidste menighedsrådsmøde blev reglerne drøftet for inhabilitet – nærbeslægtedes relationer og
       betydning for menighedsrådets sagsbehandling i konkrete sager.
       Reglerne i vores forretningsorden og forvaltningsloven vedlægges.
       Til efterretning mhp fremtidig procedure for menighedsrådet omkring inhabilitet bl.a. ved nærbeslægtedes relationer
       til konkrete sager
13 Flagstang
       Flagstangen i nuværende præstegårdshave bør udskiftes (bilede vedlagt dagsordenen).
       Det indstilles, at der opsættes ny flagstang (svarende til nuværende), med indvendig lineføring og  med
       udskiftet ”cementfod”
14 Evt.                                          
15 Næste møde
       Næste menighedsrådsmøde er berammet til onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00 (konfirmandstuen)

Dagsorden til ekstraordinært møde i Ejby Menighedsråd
tirsdag den 1. februar 2022 kl. 19.00 i Ejby Præstegård/Sognegård

01 Flytning af Højmessen Fastelavnssøndag d. 27. feb. 2022 fra kl. 10:30 til kl. 14:00.
       Hvem melder sig som praktisk hjælp ved tøndeslagning etc.?
02 Flytning af Højmessen Skærtorsdag d. 14. april 2022 fra kl. 10:30 til 17:00
03  Flytning af Højmessen 2. Pinsedag d. 6. juni 2022 fra kl. 10:30 til kl. 16:00
04  Flytning af Højmessen d. 26. juni 2022 kl. 10:30 til kl. 19:00
05  Godkendelse af budget for aktiviteter/ undervisning for konfirmanderne forår 2022
06  Godkendelse, med henblik på at sende det videre til Provstiudvalget, af oversigt over kommende håndværksmæssige
        anlægsarbejder på vores Præstebolig, Impalavej 14, 4623 Lille Skensved. Oversigt eftersendes inden mødet
07  Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.00 i Ejby Præstegård

Dagens salme
01 Godkendelse af dagsorden
02 Godkendelse af referat/protokol fra sidste MR-møde
03 Menighedsrådsmedlemmernes kontakt til personalet (ønsket af MB)
        Der vedlægges vedtægt for kontaktpersonen i Ejby sogn
04 Stillingsbeskrivelse ang. opgaver udover organistfunktionen (ønsket af MB)
        Der henvises til den lukkede dagsorden
05 Nedsættelse af fællesudvalg? (ønsket af MB)
        Div. skrivelser vedlagt. MR 15.09.21 og 14.10.21
06 Aflysning af Kommunikations- og aktivitetsudvalget ? (ønsket af MB)
        Drøftelse af udvalgsstrukturen (jvfr MR 18.11.2021) (ønsket af MB)
        Kopi af korrespondance vedlægges
07 Udmelding om kompensation vedr. ”det sorte tøj” (ønsket af MB)
       Skr. af 28.12.2021 samt cirkulærebestemmelserne
08 Driftsplan for kirkegården? (ønsket af MB)
       Der vedlægges plejeplaner fra 2013 og 2017
       MR 14.12.2021:  Det godkendtes, at der udarbejdes en kortlægning/driftsplan (handleplan) for kirkegården med
       anvendelse af ekstern bistand i samarbejde med personalet. Forelægges Menighedsrådet mhp beslutning om
       denfremtidige driftsform af kirkegården
       Bevarelse/restaurering af mindesten undersøges
09 Aktiviteter – kirkegårdstakster
       Aktivitetsoversigt 2018-2021 (dåb, konfirmationer, bisættelser, begravelser mv) vedlagt
       Kirkegårdstakster 2021
10 Træer på kirkegårdene
       Kastanjetræet på ”den nye kirkegård” foreslås fældet (billeder vedlagt). Skal godkendes af provstiet (med inddragelse af
       Roskilde stifts kirkegårdskonsulent). Træer i det nordvestlige hjørne af ”nye kirkegård” skal beskæres ud mod stien.
       Genforeningsbøgen i præstegårdshaven er gennemgået og beskåret.     
11 Præstebolig Impalavej 14
       Overtagelse, skøde og kommende håndværksmæssige arbejder (foreløbig oversigt udarbejdet)
       Nyt CVR-nr.: 42893390 Ejby Kirke er oprettet
12 Der er tidligere etableret WIFI i nuværende præstegård
       Der foreslås etableret trådløs WIFI i kirken og til graverkontoret. Jvfr. MR 18.11.2021
       Der foreslås afholdt 21.213 kr. (valg af leverandør på lukket dagsorden)
13 Mødetidspunkt for MR (jvfr MR 18.11.2021). Mødetidspunktet er pt. kl. 19:00
14 Henvendelse fra borger af 04.10.2021 til formanden for Kirke- og kirkegårdsudvalget ang. generende træ på kirkegården
       Drøftelse af henvendelsen samt MRs procedure for fremtidige henvendelser fra borgerne
15 Ajourføring af præstetavlen i våbenhuset
       Det foreslås, at oplysningerne - via kirkeværgen - på tavlen bringes up to date
16 Årsmøde i Landsforeningen af menighedsråd – 10-12. juni 2022
       Tilmelding via kirkeværgen
17 Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
tirsdag den 14. december2021 kl. 19.00 i Ejby Præstegård

01 Godkendelse af dagsorden
02 Godkendelse af referat/protokol fra sidste møde
03 Forslag til mødeplan for 2022
04 Brandinstruks mv.
05 Nyeste udgave af Højskolesangbogen
06 ”Alarm” i præstegården
07 Godkendelse af kollektliste
08 Henvendelse om medlemskab af Danske Sømands- og Udlandskirker
09 Udlån af kirkens lokaler
10 Indkaldelse af ekstraordinære møder
11 Optagelse af punkter på dagsordenen
12 Protokollens udformning
13 Meddelelser fra præsten
14 Kort orientering fra formanden
15 Temadagen tirsdag den 07.12.2021
16 Evt.
17 Lukket punkt

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 18. november 2021 kl. 17.30-22.00 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat
        Spisepause (17.45-18.00)
04. Godkendelse af kvartalsrapport
05. Henvendelse fra Lene Møller Nielsen
        Lene ønsker hjælp fra MR til oprettelse af hundeskov
06. Henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp
        Der søges efter en indsamlingsleder søndag den 13. marts 2022
07. Punkter til behandling
       • Hvordan varetages Mini-konfirmander 0,35 (Anna)
       • Fotograf (Anna)
       • Budget til kurser (Jonna)
       • Understrygning af kirkens tag (Bjarne)
       • Vedligehold kirkemur (Bjarne)
       • Holder/ skål til fyrfadslys ved Lysgloben (Kirsten)
       • Brandinstruks (Kirsten)
       • Fuglebade (Kirsten)
       • Våbenhus renovering (Kirsten)                                                 
08. Meddelelser
       • Nyt fra medarbejderne
       • Nyt fra præsterne
       • Nyt fra kontaktpersonen (Sten)
       • Nyt fra AKU (Anna)
       • Nyt fra BYU/PGU (Sten)
       • Nyt fra SJU (Susanne)
       • Nyt fra KGU (Bjarne)
       • Nyt fra kassereren (Jonna)
       • Nyt fra Kirkeværgen (Kirsten)
       • Nyt fra formanden (Mette)
09. Udlån af kirken den 27/10
10. Ny konstituering
       § 11 Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig
       afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående formand.
       Stk. 2. Når valg af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand for det kommende år. Reglerne i § 8, stk. 3, 2. og 3. pkt., 
       finder tilsvarende anvendelse.
       Stk. 3. Herefter foretages valg til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter for det kommende år.
11. Punkter til menighedsrådsmødet januar 2022
12. Evt.
13. Lukket punkt

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.30-21.30 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat
        Spisepause (17.45-18.00)
04. Punkter til behandling
        • Brandsikkerhed i kirken
        • Mini-konfirmander ønskes varetaget for de 0,35%
        • Fotograf
        • Kursusønsker for MR                                       
05. Punkter til beslutning
        • Anlægsarbejde fra KGU
        • Forpagtningsaftalen
        • Vedligehold af kapel og tårn, renovering af kirkedør
        • Skabe til opmagasinering i graverbygningen
        • Maskiner udskiftes/opgraderes                 
06. Meddelelser
        • Nyt fra medarbejderne
        • Nyt fra præsterne
        • Nyt fra kontaktpersonen
        • Nyt fra AKU
        • Nyt fra BYU/PGU
        • Nyt fra SJU
        • Nyt fra KGU
        • Nyt fra kassereren
        • Nyt fra kirkeværgen
        • Nyt fra formanden
07. Punkter til menighedsrådsmødet den 16. november
08. Evt.                                           
09. Præsten causerer
10. Lukket punkt

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 15. september 2021 kl. 17.30-21.30 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat
04. Formanden orienterer
05. Budget 2022
        Gennemgang af budget 2022
        Se bilag fra Skovbo Data
Spisepause (kl. 18.30-19.00)
06. Bordet rundt
        Orientering fra udvalgsformændene og medlemmerne af menighedsrådet
07. Punkter til behandling:
        • Henvendelse fra provstiudvalget vedr. anlægssag
        • Kassererens oplæg vedr. økonomistyring. Bilag medbringes til mødet
        • Visionsdagen
        • Dagsordensønsker fra MR fremadrettet
        • G4S i kirkens bygninger mm.
        • Forpagtningsaftalen
        • Oplæg fra Ældresagen
        • Ønske om børne-salmesang torsdage for de 1-3-årige
08. Punkter til menighedsrådsmødet den 14. oktober
        Brandsikkerhed i kirken
09. Evt.                                         
10. Præsten causerer
11. Lukket punkt

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
tirsdag den 31. august 2021 kl. 17:30-21:30 i Ejby Præstegård

1. Dagens salme
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Formanden orienterer
5. Ønske om udtrædelse af følgende medlemmer:
     Marianne Grünspahn
     Sofie Thomsen
     Jf. Menighedsloven paragraf 16
     A) Supplering af menighedsrådet
     B) Valg af ny kasserer
     C) Valg af medlemmer til KGU
6. Bordet rundt - Opsamling fra sommerferien
     Spise PAUSE (kjl. 18:30-19:00)
7. Orientering fra Provstiudvalg vedr. Præstebolig og drøftelse af oplæg fra PGU
     Mark Jensen er indbudt til at bistå udvalget fremadrettet
8. Punkter til menighedsrådsmødet den 15. september
9. Præsten causerer

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd
torsdag den 9. juni 2021 kl. 17.30-21.30 i Ejby Præstegård

01 Dagens salme
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af referat
04 Nyt fra:
       - Præsterne
       - Medarbejderne
       - Udvalgsformændene
       - Kasserer
       - Kirkeværge
       - Kontaktperson
       - Formand
Spise PAUSE (18.15-18.45)
05 Orientering vedr. sognegård, oplæg fra PGU
06 Forpagtningsaftale
       Gennemgang af aftalen og ønskede ændringer
07 Indstillinger til godkendelse i MR
       Udvalgene medbringer bilag til underpunkter. Økonomisk overslag medtænkes i indstillingen.
       Kommunikationsudvalget
       - Kirkeblad, hjemmeside, QR koder, kirkebil m.m.
       Aktivitetsudvalget
       - Aktiviteter næste halvår
       Kirkeværge
       - Køb af lysglobe
       - Lysholdere i kirken
       Kirkegårdsudvalget
       - Vejkirke                                    
08 Visionsseminar efter sommerferien
       Drøftelse af ønsker og form.
09 Opgavefordeling i sommeren
10 Punkter til menighedsrådsmødet den 31. august 2021
11 Evt.
12 Præsten causerer
13 Lukket møde                                                      

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd
torsdag den 12. maj 2021 kl. 17.30-21.45 i Ejby Præstegård

01 Dagens salme
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af referat
04 Budget godkendelse
05 Spise PAUSE (18.15-18:45)
06 Valg af ny kasserer
07 Indstillinger til godkendelse i MR
       - Kirkegårdsudvalget
       - Byggeudvalget
       - Kommunikationsudvalget
       - Aktivitetsudvalget
       - Kirkeværge                              
08 Nyt fra:
       - Præsterne
       - Medarbejderne
       - Udvalgsformændene
       -  Kasserer
       - Kirkeværge
       - Kontaktperson
       - Formand                                   
09  Datoer for MR efter sommerferien til godkendelse:
       - Tirsdag 17. august
       - Onsdag 15. september
       - Torsdag 14. oktober
       - Mandag 15. november
       - Tirsdag 7. december
10 Punkter til menighedsrådsmødet den 9. juni 2021
11 Evt.
12 Præsten causerer
13 Lukket møde                                                    

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd
torsdag den 8. april 2021 kl. 17.30-21.45 i Ejby Præstegård

01 Dagens salme - læses da vi p.t. ikke må synge
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af referat fra mødet den 17. marts og ekstraordinært møde den 20. marts.
04 Meddelelser
       - Præsterne
       - Medarbejderne
       - Kasserer
       - Kirkeværge
       - Kontaktperson
       - Næstformand
       - Formand
05 Spisepause (18.15-18.45)
06 Indstillinger til godkendelse i MR:
       Kirkeværge:
       - Lysglobe
       - Reol i kirken
       - MR kaffe ved tjenester
       - Indstilling - ønske om opsætning af spejl i våbenhuset
       Kirkegårdsudvalg:
       - Belysning kirkegård/p-plads
       - Indstilling - reparation af kirkegårdsmur
       - Indstilling - driftsrammen øges fremadrettet med 100.000 kr. til materieludskiftning
       Præstegårdsudvalget
       - Indstilling - plan for præstegårdshaven samt "oprydning" - maks. 50.000 kr.
       Budget arbejdsgruppe
        - Indstilling - nedsættelse af udvalg
        Kontaktperson
        - Indstilling - sundheds+ for medarbejderne
        - Indstilling - firmabetalingskort
        Kommunikationsudvalget
       - Indstilling - 3-årig aftale med ChurchDesk gennemføres
07 Vedtægter tilrettet med indkomne kommentar (tilføjet med rødt), indsendt til MR til godkendelse
08 Nyt fra udvalgene, samt ønsker fra MR til udvalgsarbejdet:
       Kirkegårdsudvalget (KGU)
       - Konstituering
       - Overvågning etableres
       - Arbejdsopgaver p.t.
        Bygge- (BYU) og Præstegårdsudvalget (PGU)
       - Svar fra Planudvalget Køge Kommune
       - Økonomiske udfordringer for MR - boligbidrag, forbrugsafgifter, konsulentydelser og tjenesteydelser
       - Procesplan fremadrettet og arbejdsopgaver p.t.
        Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)
       - Hjemmeside
       - Kirkeblad/kalender
       - Indrykket annoncer marts/april
       - Kommunikationsstrategi
       - Kirkebil
       - Arbejdsopgaver p.t.
       Studietur og juleudvalg (SJU)
       - Visionsseminar i forbindelse med sommerfrokost?
       - Formænd for udvalgene faciliterer
 09 Arbejdsgruppe - økonomi
       - Budget 2022
       - Udarbejdelse af regnskabsinstruks
10 Punkter til menighedsrådsmødet den 12. maj 2021
11 Evt.
12 Præsten causerer
13 Lukket møde                                   

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd
onsdag den 17. marts 2021 kl. 17.30-21.45 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme - læses da vi pt ikke må synge
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat fra mødet den 11. februar
04. Meddelelser
        - Præsterne
        - Medarbejderne
        - Kasserer
        - Kirkeværge
        - Kontaktperson
        - Næstformand
        - Formand
        - Fælles arrangement den 20/3 v. Sofie Thomsen
05. Spise PAUSE (18.15-18.45)
06. Budget - gennemgang mhp. overskuelighed af udvalgsmidler i underudvalg under MR, samt godkendelse af budget 2020.
07. Ønsker til budget
        -  Tilbud på kirke.dk + Kristligt Dagblad
        - ChurchDesk i stedet for årshjul
        - Kirkegård
08. Vedtægter for MR og udvalgene udsendt til godkendelse
09. Nyt fra udvalgene, samt ønsker fra MR til udvalgsarbejde:
        -  Kirkegårdsudvalget (KGU)
        - Byggeudvalget (BYU)
        - Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)
        - Studietur og juleudvalg (SJU)                       
10. Forpagtningsaftale - aftalen udløber med udgangen af 2021.
        MR skal tage stilling til jorden der støder op mod præstegårdshaven,
        samt indstille til BYU om der skal ændres i aftalen.
11. Punkter til menighedsrådsmødet den 8/4 2021
12. Evt.
13. Præsten causerer
14. Lukket møde

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd tirsdag den 11. februar 2021
kl. 17.30-21.30 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme - læses da vi p.t. ikke må synge
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat fra mødet den 26. januar 2021
04. Meddelelser
        Præsterne
        Medarbejderne
        Kasserer
        Kirkeværge
        Kontaktperson
        Næstformand
        Formand
05. Sandwich PAUSE (18.15-18.45)
        (Sofie kommer med oplæg til underholdning)
06. Budget
        Gennemgang mhp. investeringsplan af de frie midler og overskuelighed af udvalgsmidler i underudvalg under MR.
07. Visionsseminar den 20. marts 2021??
        Seminaret er for alle ansatte, menighedsrådsmedlemmer og stedfortrædere.
08. Nyt fra udvalgene og gennemgang af vedtægter
        Orientering fra formændene og derefter drøftelse, samt ønsker til udvalgsarbejde:
        - Kirkegårdsudvalget (KGU)
        - Byggeudvalget (BYU)
        - Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)
09. Årshjul - hvad skal skrives ind
10. Ekstraordinært møde planlægges i forhold til samarbejde omkring ”den gode tone” i MR arbejdet.
        Hvordan kan vi spille hinanden gode?
11. Punkter til menighedsrådsmødet den 17. marts 2021.
12. Præsten causerer.
13. Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd tirsdag den 26. januar 2021
kl. 17.30 - 21.30 i Ejby Præstegård

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. december 2020
3. Meddelelser - ikke til drøftelse!!
     Præsterne
     Medarbejderne
     Kasserer
     Kirkeværge
     Kontaktperson
     Næstformand
     Formand
4. Sandwich PAUSE (18:15-18:45)                                                
5. Nyt fra udvalgene – orientering og derefter drøftelse:
     Kirkegårdsudvalget (KGU)
     Byggeudvalget (BYU)
     - Konstituering af udvalget
     - Indstilling fra Præstegårds- og byggeudvalget vedr. præsteboligen
     - Etablering af sognegård
     - Etablering af aktivitetsbane
     - Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)
     - Konstituering af udvalget
     - Kommunikationsmedarbejder under udvalget
6. Visionsseminar den 14. januar aflyst grundet corona
     Ny dato findes af Sofie
     Seminar er for alle ansatte, menighedsrådsmedlemmer og suppleanter
7. Oplæg fra Kirkeværge
     Hvordan begynder vi?
     Hvordan ender vi?
     Drøftelse med MR om indhold
8. Årshjul
     Der påbegyndes udarbejdelse af årshjul i diverse udvalg
     Det er muligt at komme med ønsker til udvalgene
     Udvalgsformændene samler for udvalgene
9. IT- anvendelse af DAP systemet:
     - arkivering
     - modtagne og fremsendte skrivelser
     - dagsordener/beslutninger
     - ønske om it-værktøjer
10. Punkter til menighedsrådsmødet den 11. februar 2021
11. Evt.

Dagsorden til konstitueringsmøde i Ejby Menighedsråd onsdag den 9. december 2020
kl. 16:00 - 18:00 i Ejby Præstegård.
1.  Fælles foto
     Vi mødes foran døren til Kirken og får taget foto, inden vi går i konfirmandstuen.
     Fotoet lægges ud på hjemmesiden og FB.
2. Fastsættelse af honorar Jfr.§.13 Stk. 5.  - Ejby Menighedsråd.
     Helle Worm fra Skovbo Data deltager for at hjælpe menighedsrådet med processen.
     Honoraret godkendes efterfølgende af provstiudvalget.
     Helle orienterer menighedsrådet om det vedtaget budget.
3. Udvalgsposter
     Sekretærposten skal ændres jfr. §9 Stk. 4. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 sekretær,
     medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger.
     Vi skal altså vælge en sekretær der er medlem af menighedsrådet.
     Der skal vælges medlemmer til følgende udvalg
          Byggesagkyndig
          Byggeudvalg og herunder Præstegårdsudvalg
          Aktivitetsudvalg
          Kommunikationsudvalg
     Efter dette menighedsrådsmøde konstituerer udvalgene sig med en formand og næstformand.
     På visionsmødet den 14. januar orienteres menighedsrådet om udvalgenes 2 ovenstående poster.
     Ændringer i følgende poster:
     Kirkegårdsudvalget - Kirsten fratræder og forbliver kirkeværge, jfr §9 Stk. 8. Menighedsrådet
     vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan
     ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige.
4. Visionsseminar den 14. januar.
     Sofie har indhentet et tilbud og oplæg til menighedsrådets visionsarbejde. Dette oplæg godkendes
     af menighedsrådet.
5. Meddelelser (ikke til drøftelse) fra:
     Præsterne
     Medarbejderne
     Julefrokostudvalget (julefrokost den 11/12?)
     Kasserer
     Kirkeværge
     Kontaktperson
     Næstformand
     Formand                                      
6. Mødedatoer næste halvår:
     Den 14. januar 2021 - Visionsseminar kl. 10 - 19
     Den 25. januar 2021 kl. 17:30 -  21:30
     Den 11. februar 2021 kl. 17:30 - 21:30
     Den 17. marts 2021 kl. 17:30 - 21:30
     Den 8. april 2021 kl. 17:30 - 21:30
     Den 12. maj 2021 kl. 17:30 - 21:30
     Den 6. juni 2021 kl. 17:30 -21:30
     I juli måned holder menighedsrådet ferie.
     Udvalgsformændene sørger for at afholde møder i udvalgene.
7. Punkter til menighedsrådsmødet den 25. januar 2021.
8. Evt.

Dagsorden til møde torsdag den 12. november 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Indkøb af nye Højskolesangbøger og hvad vi gør med de gamle
04 Danske Sømands- og Udlandskirker
05 Meddelelser
06 Konstituerende møde:
       a) Valg af referent
       b) Medlemmernes valgbarhed
       c) Underskrivelse af menighedsløftet
       d) Godkendelse af dagsorden
       e) Valg af formand (1 år)
       f) Valg af næstformand (1 år)
       g) Valg af sekretær (1 år)
       h) Valg af kasserer (1 år)
       i) Valg af kirkeværge (1 år)
       j) Valg af kontaktperson (1 år)
       k) Valg af bygningssagkyndig (1 år)
       l) Valg af kirke- og kirkegårdsudvalg (4 år) minimum 3 personer
       m) Valg af præstegårdsudvalg (4 år) 3 personer
       n) Valg af aktivitetsudvalg (4 år) minimum 3 personer + præst og organist
       o) Valg af Kommunikationsudvalg (4 år) 1-2 personer
       p) Valg af valgbestyrelse (4 år) 3 personer
       q) Valg af valgformand
       r) Valg af udvalg for studietur og julefrokost (4 år) 3 personer
       s) Valg af byggeudvalg (4 år) minimum 2 personer
       t) Valg af underskriftsberettiget person (4 år)
       u) Fastlæggelse af årets kollekter
       v) Menighedsrådsmøder forår 2021, ugedag og datoer                                   
07 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Regnskabsrapport fra 3. kvartal 2020
04 Rapport fra møde i byggeudvalg d. 6.10.20.
05 Forpagtningskontrakt vedr. 4,5 hektar mark vest for kirken. Kontrakt udløber i 2020.
06 Nye kirkebænke til kirkegård. Skal vi købe Københavnerbænke og hvor mange. De koster ca. 15.000 per styk.
07 Ny mixer og 2 højtalere. Bl.a. til udendørs aktiviteter. De koster i alt 15.000.                  
08 Kirkebil - transport af gangbesværede.
09 Oplæg fra Kirke og Kirkegårdsudvalg vedr. kirkegårdsmur og kalkningen sidste år.
10 December og Jul. Afvikling af tjenester efter myndighedernes retningslinjer.                                          
11 Fællesmøde med det nye Menighedsråd; 12. november eller 29. november?                                                      
12 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Rapport fra budgetsamråd i Køge Provsti i Boholte Kirke
04 Nye regler vedrørende anlægsformål i Køge Provsti, - se bilag
05 Kalkning af kirken i 2019, - manglende ansøgning til Provstiudvalget. Har vi 3 tilbud på arbejdet?
06 Hvad gør vi i December?
07 Evaluering af opstillingsmødet
08 Evaluering af studietur
09 Ønsker om reparation af kirkemur. Dkk 40.000. kan det udsættes?
10 Andre anlæg/reparationer inden advent? Fliser? Bænke?  Støttemur?
11 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Præsteboligen. Aftale med KHT om totalrådgivning. Michael Madsen og Mark Jensen deltager
04 Regnskab for 1. halvår 2020 til godkendelse. Helle Worm deltager
05 Budgetsamråd i Bjæverskov tirsdag d. 8. september. Hvem deltager
06 Budget 2021. Orientering om formøde i Borup d. 18.08.2020
07 Opstillingsmøde til MR 15.09.2020. kl. 19. Orientering fra valgudvalg. Hvem genopstiller?
08 Ejby skov. Bivuakker og Disc Golf. Orientering og opfølgning på sidste møde
09 ”Hvornår sker der noget i Ejby?” Opfølgning på sidste møde
10 Orientering om studieturen
11 Ny miljørigtig LED-belysning i kirkens lysekroner: 15.000,00 kr.
12 Yderligere 2 pavilloner: 7.000,00 kr.
13 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 11. juni 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Orientering om præsteboligen
       Bygningsrådgiver Michael Madsen og Mark Jensen fra provstiudvalget
       deltager i dette punkt
04 Budget 2021 - ønsker eller ændringer?
05 Informationsmøde om menighedsrådsvalg samt menighedsmøde - orientering om forløb
06 Orientering om sognegård
07 Sammenlægning af CVR numre - orientering
08 Disc-golf bane i Præsteskoven kan vi godkende dette?
09 Fastlæggelse af møde-datoer for efteråret 2020
10 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af regnskabet for 2019
04 Sammenlægning af CVR numre – status
05 Køreplan for menighedsmødet d. 12.5.2020
06 Orientering om sognegård
07 Orientering om præstebolig
08 Meddelelser
09 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 13. februar 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
Afbud: Louise Boss
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Referat af mødet med provstiudvalget 21.01.2020
04 Sognehus – orientering
05 Præstebolig – orientering
06 Brev fra Kirkeministeriet vedr. af-fredning
07 Bilag til vores regnskabsinstruks – opdateres med navne og underskrifter
08 Pris for pyntning af kirken – nu 500,- skal det ændres?
09 Fastelavn
10 Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 8. marts
11 Dato for studietur 2020
12 Indkøb af vaser til kirkegården. Tilbud: 19.895,63
13 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 9. januar 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
Afbud: Nadia Dyhrberg -Krantz
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Gennemgang af begivenheder siden sidste møde
04 Gennemgang af brev fra Køge Provsti 12. december 2019 vedr. Præstebolig og Sognehus
05 Gennemgang af rapporter vedr. Præstebolig. Bygningen har fået journalnummer 2019-37466
06 Gennemgang af rapporter vedr. Sognehus. Huset har fået journal nummer 2019-33547
07 Vores bidrag til møde i Provstiudvalg 21.01.2020
08 Deltagere fra Ejby i Provstiudvalgets møde 21.01.2020 klokken 16.30
09 Meddelelser
10 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 14. november 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af Budget 2020. (Helle Worm deltager)
04 Mødedatoer 2020. (Helle Worm deltager)
       Forslag:
       Xx/01 – 27/02 – 26/03 – 23/04 – 12/05 – (Menighedsmøde mv.) – 11/06 – 20/08 –
       15/09 (valgmøde) - 24/09 – 8/10 – 12/11
05 Valg af formand – hemmelig afstemning
06 Valg af næstformand – hemmelig afstemning
07 Valg af sekretær
08 Valg af kasserer
09 Valg af kirkeværge
10 Valg af kontaktperson
11 Valg af byggesagkyndig
12 Valg af underskriftsberettiget
13 Fastlæggelse af kollekter
       Forslag:
       Julen – Børnesagens Fællesråd
       Nytårsdag – Bibelselskabet
       Påske - Folkekirkens Nødhjælp
       Høst – Julemærkehjemmene
14 Aktivitetsudvalg vedr. 2020. Hvem er formand?
15 Adventsfest 2019
16 Julefrokost 2019 – d. 20/12 klokken 12:00. Borddækning mv.
17 Meddelelser
18 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Møde med Provstiudvalget – Præstegård og tjenstlige lokaler
02 Godkendelse af sidste referat
03 Godkendelse af dagsorden
04 Regnskabsrapport fra 3. kvartal 2019 – Helle Worm deltager
05 Drøftelse vedr. provstiudvalgets indlæg
06 Tilbud fra arkitekt vedr. præstegården
07 Kommentar vedr. vikar, Jens Vollmer, i Annies stilling. Egon sender information ud inden MR-mødet
08 Ønske om at optage spillefilm i Ejby Kirke
09 Ekstra håndholdt mikrofon med stativ til kirken. DKK 11.685,00
10 Sanganlæg med 3 mikrofoner og højtalere. DKK 15.000,00
11 Meddelelser
12 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 19. september 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01  Godkendelse af sidste referat
02  Godkendelse af dagsorden
03  Rapport fra budgetsamråd i Køge Provsti
04  Hjertestarter – Initiativ til kurser overgår fra Uffe til Frank
05  Dato for møde med Lone Dalsgaard om Præstegården
06  Forplejning ved MR-møder
07  Forplejning mellem tjenester (en lørdag)
08  Vielser i det fri
09  Afsked for Annie - hvad mangler vi?
        A. Kirkebog overføres til Herfølge
        B. Konfirmandundervisning
        C. Adventsfest
        D. Rengøring
        E. Ældrecenteret (Ejbyoptimisterne)
        F. Tidspunkt for afskedsgudstjeneste og reception
        G. Invitationer
        H. Annoncering af afskedsgudstjeneste/reception
10  Evaluering af studieturen
11  Meddelelser
12  Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 22. august 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af halvårsregnskabet 1/1 – 1/7 - 2019
04 Ny sognepræst
05 Afsked for Annie d. 20 okt. 2019. Nedsættelse af udvalg
06 Kan vi praktisere vielser i det fri?
07 Dronefotografering.
      Kan vi tillade at dronefotografer optager billeder af kirkegængere der træder ud af kirkedøren?
      Det har været et emne i forbindelse med bryllup og dåb
08 Provstigudstjeneste d. 17. november 2019.
      Skal vi ofre bustransport som sidste år? Hvem modtager tilmelding og uddeler spisebilletter?
09 Budgetsamråd d. 10. sep. 2019 Bjæverskov Sognehus.
       Det er specielt spændende fordi præstegård/sognehus i Ejby er på programmet
10 Orientering om studieturen d. 8. sep. 2019
11 Udskiftning af elpærer til LED-pærer i kirken
12 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Foreløbig budget 2020. Regnskabsfører Helle Worm deltager
04 Samarbejde med Bjæverskov om kordegn? Se bilag i videresendt mail fra Egon
05 Ejbyvej 63B – Regler for benyttelse
06 Ejbyvej 63B – Udvendig vedligehold og indkøb af forbrugsvarer
07 Luftfoto af kirke og kirkegård. Se bilag i videresendt mail fra Egon
08 Deltagelse i Kirkens Forum (fagmesse for kirker), 26. september 2019
09 Orientering ang. Sogneanalyse og opgavebeskrivelser til særmøder ved konsulent Lone Dalsgaard.
        Se bilag i videresendt mail fra Egon. Frokost?
10 Meddelelser
11.Eventuelt

Dagsorden til møde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat.
02 Godkendelse af dagsorden.
03 Økonomirapport for 1. kvartal 2019.
04 Rapport fra møde 01.05.2019 med Provst Jens Elkjær Petersen.
05 Beslutning om udvidelse af antal gravsteder på Fællesgraven og Plader i græs.
06 Køge Kommune vil gerne have 1 person i arbejdsprøvning på kirkegården. MR skal tage beslutning herom.
07 Fastlæggelse af mødedatoer i 2. halvår af 2019. Inklusiv særskilt møde om præstegårdens fremtid.
08 Ny aftale med Peter Lund vedr. vedligeholdelse af gravhøjen.
09 Meddelelser.
10 Eventuelt.

Dagsorden til møde torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat.
02 Godkendelse af dagsorden.
03 Menighedsrådet skal påbegynde ønsker til budget 2020, det skal færdiggøres og godkendes i maj
       (senest 15. juni). Alle forslag og ønsker påskønnes – specielt anlægsønskerne.
04 Regler for benyttelse af Ejbyvej 63B, st. th.
05 Fremtidig ombygning af præstegård – status og videre forløb.
06 Dato for studietur? Forslag: 8. sep. 2019.
07 Spisning klokken 18.00 til 19.00 – evaluering.
08 Ejby Menighedsråd inviteret til møde på Provstens kontor 2. maj 2019 kl. 17.00. Hvem deltager?
09 Syn d. 14. maj 2019 efterfulgt af spisning og MR-møde.
10 Meddelelser.
11 Gavekasse.
12 Eventuelt.

Dagsorden til møde torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Præstegårdens offentlige areal ønskes forøget fra ca. 87 m2 til 103 m2
       målt som nettoareal
04 Arbejdstelefon til medarbejdere. Rettelse til personalehåndbogen
05 Ansøgning om arbejdscomputer til kontaktperson. Tilbud indhentes inden mødet
06 Øge babysalmesang med 5 gange efter påske
07 6 nye stole til brudepar og gæster ved kirkens alter ønskes. Forventet pris kr. 12.000 kr.
08 Udskiftning af takstræer foran præstegården?
09 Evaluering af menighedsmøde
10  Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af regnskabet for 2018
04 Kalkning af kirken udvendigt. 180.000 kr. + moms
       Reparation af kirkegårdsmur. 80.000 kr. + moms
05 Orientering om Ejbyvej 63B – lokaler til Nadia
06 Princip for navne på Præstetavlen i våbenhuset
07 Miniudflugt til Fælleskrematoriet i Ringsted
08 Opbevaring af urner i kapellet
09 Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Kontor til Nadia 1/3 2019 – Budget til indretning
04 P-plads ved Ejby Skov – herunder orientering om mødet med Provstiudvalget.
05 Deltagelse i Ejby Byfest?
06 Tur til Centralkrematoriet i Ringsted?
07 Menighedsmøde d. 6/3-19 – kort orientering
08 Skal vi indføre kirkekaffe igen efter enkelte gudstjenester?
09 Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Valg af formand – hemmelig afstemning
04 Valg af næstformand – hemmelig afstemning
05 Valg af sekretær
06 Valg af kasserer
07 Valg af kirkeværge
08 Valg af kontaktperson
09 Valg af byggesagkyndig
10 Valg af underskriftsberettiget
11 Økonomi – Godkendelse af regnskab for 3. kvartal 2018
12 Datoer for nye MR-møder første halvår 2019
13 Fastlæggelse af kollekter
14 Adventsfest 2018 – borddækning m.v.
15 Julefrokost 20180
16 Lokaler til Nadia – status
17 P-plads ved Ejby Skov/ Forsamlingshuset – status
18 Godkendelse af indretning af Sakristi
19 Meddelelser
20 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 18. oktober 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskab 2017
04 Godkendelse af endeligt budget for 2019
05 Regnskabsrapport for 3. kvartal
06 Principbeslutning om køb af Ejbyvej 63B, st. th. til den udbudte pris DKK 1.435.000.
       ET fremsender oplæg til alle inden mødet
07 Kirkens varmeanlæg; opfølgning på MR-mødet i september 2018. Udskiftning koster ca. DKK 88.000
08 Istandsættelse af sakristi, opfølgning på Provstesyn. Omkostning ca. DKK 65.000
09 P-plads ved Forsamlingshuset. Status. Asfaltbelægning vil koste ca. DKK 135.000
10 Diverse indkøb:
       A. Minihåndbog + kalender til alle i MR ca. DKK 700
       B. Lamper ca. DKK 4500
       C. Hækkeklipper
11 Bør vi arrangere bustransport til Provstigudstjeneste 18. nov. 2018?
12 Aktiviteter i 2019
13 Ansøgning fra 2 spejdere om tilskud til lejr i USA. Bilag fremsendes til alle inden mødet
14 Meddelelser
15 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 20. september 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01. Godkendelse af sidste referat
02. Godkendelse af dagsorden
03. Rapport fra Budgetsamråd i Køge Provsti
04. Status og evt. nødplan vedr. kontorbarak til Nadia
05. Varmestyring i kirken
06. Menighedsmøde – skal vi have et sådant?
07. Mødekultur i Ejby Menighedsråd
08. Evaluering af Studieturen til Kolding
09. Meddelelser
10. Eventuelt.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 23. august 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01. Godkendelse af sidste referat
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af halvårsregnskabet
        Helle Worm kommer og forklarer/fremlægger sammen med Inger Lise
04. Budgetsamråd 5. sep. 2018 kl. 19.30 i Bjæverskov Sognegård
05. Ansættelse af ny præst Ejby/Campus Køge
06. Indsættelse d. 2. sep. 2018 kl. 16.00
07. Beslutning om kontorbarak/container til vores nye præst Nadia Dyhrberg-Krantz
08. Gulv i Våbenhuset. Tidsplan etc.
09. Vedligeholdelse af Bronzealderhøj
10. Beslutning af nedlæggelse af urnegravsted
11. Tilbud på aflåselige skabe til Graverbygningen
12. Status på studietur d. 8. sep. 2018 til Kolding
13. Evt.

Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01. Godkendelse af sidste referat
02. Godkendelse af dagsorden
03. Økonomirapport – regnskab for 1. kvartal 2018 (udsat fra mødet i april)
04. Budget 2019. Det skal afleveres i maj. Budgetønsker skal være med anslåede beløb
05. Drøftelse af tidsplan for møderne i efteråret 2018 i samarbejde med Helle Worm
06. Ejby Skov – Forsikringer
07. Personfølsomme data, status på aflåseligt skab
08. Rapport fra provstesyn
09. Status for ansættelse af ny graver
10. Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
Afbud: Louise
01  Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Økonomirapport – regnskab for 1. kvartal 2018
04 Budgetønsker til budget 2019
05 Ejby Skov - Forsikringer
06 Nyt klaver til kirken – pris ca. ca. 20.000 kr.
07 Den nye Campus Præst. Status vedr. ansættelsen. Kontor?
08 Personfølsomme data, aflåselig skab.
09 Låge imellem graverbygning og kirkegård. Tilbud er på 19.985 kr.
10 Gravstenen op ad tårnets vestgavl – hvad gør vi?
11 Meddelelser
12 Evt.

Dagsorden til ekstraordinært møde tirsdag den 6. marts 2018 klokken 15:45 hos
formand Egon Toft, Stenbukvej 71, 4623 LL. Skensved

1. Godkendelse af regnskab 2017

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
Afbud: Egon Toft
1. Godkendelse af sidste referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regnskab 2017. Helle Worm deltager
4. Orientering om nyt gulv i våbenhuset. Pris ca. 100.000 kr. inklusiv arkitekt mv.
5. Modtagne ansøgninger vedr. graverstillingen
6. Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 1. februar 2018 kl. 17.00 i Ejby Præstegård
1. Godkendelse af sidste referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af budget 2018. Er der ønsker til omposteringer?
4. Ønsker til budget 2019 udbedes
5. Fastlæggelse af tidsplan for budget og regnskab 2018/2019
6. Opfølgning på ekstraordinært møde d. 29. jan. 2018
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Dagsorden til ekstraordinært menighedsrådsmøde mandag den 29. januar 2018 kl. 17.00 i Ejby Præstegård
1. Beslutning vedr. høringssvar

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 4. januar 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
1. Godkendelse af sidste referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gospeldag 21. jan. 2018
4. Debat vedr. fremtidige kirkegårds- og personalestruktur
5. Meddelelser
6. Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 9. november 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Valg af formand – hemmelig afstemning
04 Valg af næstformand – hemmelig afstemning
05 Valg af sekretær
06 Valg af kasserer
07 Valg af kirkeværge
08 Valg af kontaktperson
09 Valg af bygningssagskyndig
10 Valg af underskriftberettiget person
11 Økonomirapport fra 3. kvartal 2017
12 Datoer for MR-møder i foråret 2018
13 astlæggelse af kollekter
14 Adventsfest 2017 – borddækning m.v.
15 Julefrokost 2017. Julegaver til medarbejdere?
16 Menighedsmøde d. 16. nov. 2017
17 Meddelelser
18 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 5. oktober 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01  Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskab 2016.
04 Godkendelse af budget 2018 med vedhæftet visionsdel til Provsti.05 De ansattes mobiltelefon – regler.
06 Problemer med erodering af slotsgrus på kirkegårdsstier når der er kraftigt regnvejr.
07 Udluftning i konfirmandstuen.
08 Gulv i våbenhuset
09 Godkendelse af Personalehåndbog
10 Meddelelser
11 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 14. september 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Rapport fra budgetsamråd i Køge Provsti
04 Kirke-og kirkegårdsudvalg
       A. Gulv i våbenhus – nyeste tiltag
       B. Øvrige sager fra synet i juni
05 Præstegårdsudvalget
       A. Tilbud fra Falke Markiser
       B. Tilbud fra maler Pia Lundvall
       C. Øvrige sager fra synet i juni
06 Personalehåndbog
07 Ejby Kirkeskov – vores retningslinjer for samarbejde med Ejby I.F. og Ejby Skole
08 Påbud fra Arbejdstilsynet om sikring af gravsten på sokkel
09 Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 24. august 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorde
03 Økonomirapport
04 Halvårsrapport 2017 til godkendelse
05 Gulv i våbenhuset
06 Skilt ved P-plads ved Forsamlingshuset - opsætning
07 Førstehjælpskursus og brug af hjertestarter
08 Studietur – orientering
09 Udgifter til printerblæk
10 Sommerens aktiviteter i Ejby Kirke
11 Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Visionsdagen d. 30/5/2017
       Evaluering af dagen, og godkendelse af medlemmer til diverse udvalg. Se vedhæftet bilag A.
04 Ejby Præsteskov. Stillingtagen til forslag. Se vedhæftet bilag B
05 Lydanlæg i tårnrummet
06 Dato for menighedsmøde
07 Meddelelser
08 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Budgetønsker 2018 – Helle Worm, Skovbo Data deltager i mødet
04 Drøftelse af tidsplan for aflevering af økonomirapporter i samarbejde med Helle Worm
05 Planlægning af syn d. 13. juni 2017. Rollefordeling og tidspunkt
06 Dåbsklude. Lokale kræfter?
07 Digital dødsanmeldelse
08 Sidste nyt om visionsdag
09 Parkeringsplads ved forsamlingshus. Hvordan undgår vi ulovlig parkering af store lastbiler og busser?
10 Meddelelser
11 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 6. april 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017
04 Altertavle – reaktioner fra Provsti og Stift
05 Kirkegårdens tilslutning til digital Dødsanmeldelse
06 Rapport fra møde i kommunikationsudvalg 6. april 2017 kl. 10.00
07 Ejby Kirkes Visionsdag – praktisk information
08 Rapport fra møde i aktivitetsudvalg 23. marts 2017
09 Kirkesangerens ønske om køb af fridage
10 Meddelelser
11 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017
04 Godkendelse af regnskab 2016
05 Provstieftersyn af regnskab 2016
06 Drøftelse af visionsdag på Campus Køge
07 Ejby Kirkes visionsdag – hvor og hvornår?
08 Altertavle – budget og tidsplan
09 Kommunikation med sognet
10 Indkøb af salmebøger – ”100 nye salmer”
11 AN og TH ønsker at deltage i et kursus i Haslev: Kirkemusikkens dag
12 Arkiv i Kirken eller Præstegården?
13 Samarbejde med andre – Ældresagen
14 Meddelelser
15 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat.
02 Godkendelse af dagsorden.
03 Regnskab for 2015.
04 Gennemgang af budget 2017 – omposteringer.
05 Tidsintervaller for budget- og regnskabsproces. Se bilag A og B
06 Vedtægter: Godkendes og underskrives.
07 Vedligeholdsarbejder i uge 7 og 8.
08 Vederlag: Kørepenge og telefon-tilskud?
09 Møde for formænd i Køge Provsti 18.01.2017. Rapport fra ET. (HR-konsulentordning og Digitalt Kirkegårdskort)
10 Arbejdsbeskrivelser for ansat personale.
11 Dato for visionsdag og nedsættelse af udvalg.
12 Meddelelser
13 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 5. januar 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af dagsorden og sidste referat
02 Besøg af 3 medlemmer af Provstiudvalget
03 Økonomirapport 2016
04 Budget 2017
05 Hjemmeside
06 Kirken lukker i uge 7 og 8 p. g. a. vedligeholdsarbejder
07 Gennemgang af vedtægter
08 Kursus for nye MR-medlemmer
09 Gravermedhjælper Hanne Jakobsen – yderligere opgaver
10 Gospelgudstjeneste 22. januar 2017
11 Dato for visionsmøde
12 Meddelelser
13 Eventuelt

Skriv tekst her